Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади

Виконавчий комітет Матвіївської сільської ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади:

Директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Матвіївської сільської ради.

Основні вимоги до кандидата: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у секретаря Матвіївської сільської ради та на офіційному сайті Матвіївської сільської ради:    http://matviivskagromada.gov.ua

Документи приймаються протягом 30 календарних днівз дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Матвіївка,           вул. Центральна, 77А, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00, тел.: (06143)94 3 48, або на електронну адресу: matviivska-gromada@ukr.net

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Матвіївської сільської ради.

Загальні умови
Посадові обов’язкиДиректор комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Матвіївської сільської ради (далі – директор):здійснює загальне керівництво Центром культури, дозвілля та спорту та відповідає перед Матвіївською сільською радою (далі – Засновник) та відділом культури, туризму, молоді та спорту Матвіївської сільської ради (далі – Орган управління)за результати діяльності;самостійно вирішує питання діяльності Центру культури, дозвілля та спорту, які передбачені цим Статутом, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та Органу управління;організовує роботу та контролює виконання завдань, визначених цим Статутом, державних, обласних, районних та сільських програм, рішень Засновника та його виконавчого комітету, розпоряджень та доручень сільського голови та керівника Органу управління, несе персональну відповідальність за їх виконання;розробляє річний план роботи на відповідний рік і подає його на погодження Органу управління та затвердження сільському голові;розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру культури, дозвілля та спорту;за погодженням з Органом управління розробляє та затверджує Положення про заклади культури та структурні підрозділи, що входять до структури Центру культури, дозвілля та спорту;розробляє штатний розпис Центру культури, дозвілля та спорту та подає на погодження керівнику Органу управління та затвердження сільському голові;на підставі затвердженого штатного розпису призначає та звільняє працівників Центру культури, дозвілля та спорту, установлює конкретні розміри посадових окладів, надбавок, доплат, премій у межах виділених коштів фонду оплати праці, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства;видає накази у межах своєї компетенції і контролює їх виконання;приймає кадрові рішення та забезпечує ведення кадрової документації Центру культури, дозвілля та спорту;затверджує посадові інструкції працівників Центру культури, дозвілля та спорту відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій;розробляє перелік платних послуг, що можуть надаватися Центром культури, дозвілля та спорту відповідно до чинного законодавства та подає на погодження Органу управління для затвердження рішенням Засновника;створює умови для підвищення професійного, фахового і виконавського рівня, творчого зростання працівників Центру культури, дозвілля та спорту, пошуку та застосуванню ними ефективних форм і методів роботи;не рідше одного разу на три роки забезпечує у встановленому порядку проведення атестації працівників Центру культури, дозвілля та спорту, є головою атестаційної комісії;один раз на три роки проходить навчання та переатестацію з охорони праці та пожежної безпеки;забезпечує безпечні умови праці працівників Центру культури, дозвілля та спорту та здійснює контроль за дотриманням вимог норм і правил охорони праці, технічної та пожежної безпеки, санітарної гігієни; проводить інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки відповідно до нормативно-правових актів;забезпечує підготовку і вчасне подання до Органу управління планово-звітної документації та на вимогу Засновника або Органу управління у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності;не рідше одного разу на три роки атестується на посаді відповідно до чинного законодавства;за порушення трудової, виробничої дисципліни, невиконання, або неналежне виконання посадових обов’язків, інструктивних документів стосовно діяльності Центру культури, дозвілля та спорту може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством;забезпечує збереження матеріальних цінностей Центру культури, дозвілля та спорту, організацію ремонтних робіт, придбання та списання основних засобів, інвентарю; несе відповідальність перед Засновником, Органом управління та іншими контролюючими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності;дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у творчо-виробничій діяльності Центру культури, дозвілля та спорту;представляє і захищає інтереси Центру культури, дозвілля та спорту у відносинах з установами, організаціями і підприємствами та в судовому порядку;звітує про роботу Центру культури, дозвілля та спорту перед Засновником не рідше 1 разу на рік. 
Умови оплати праціЗа виконання обов’язків, передбачених Контрактом, директору встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці в галузі культури. Керівнику додатково встановлюється у межах наявних коштів на оплату праці надбавку у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність і напруженість у роботі.Граничний розмір зазначених надбавок для Керівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. інші надбавки та доплати визначені чинним законодавством України (для керівників закладів культури, умови оплати праці яких визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» та наказом Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами.У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим Контрактом, зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.Директору виплачується:матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства у межах наявних коштів на оплату праці;матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до законодавства при наданні щорічної відпустки;премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом. Преміювання Керівника здійснюється шляхом видання розпорядження Матвіївського сільського голови за поданням Органу управління у межах фонду оплати праці.У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення. 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуПризначення на посаду директора Центру культури, дозвілля та спорту здійснюється відповідно до Закону України «Про культуру» шляхом укладання з ним Контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.
Перелік документів, необхідних для участі вконкурсі, та строк їх поданняОсоба, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу готує публічну презентацію проекту програми розвитку закладу культури на один та п’ять років та подає такі документи:заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;два рекомендаційні листи довільної форми;мотиваційний лист довільної форми.Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси або подаються особисто у встановлений цією частиною строк.Документи приймаються до 17.00 год. 01 жовтня 2021 року за адресою:70035, Запорізька область, Запорізький район, с. Матвіївка,       вул. Центральна 77А
Дата, час і місце проведення конкурсу11 жовтня 2021 року о 10  год70035, Запорізька область, Запорізький район, с. Матвіївка,     вул. Центральна 77А
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуЛук’янчук Олена Петрівна,тел. 0953877609,ел. адреса: kulturamatv@ukr.net 
Загальні вимоги
1.Освітавища освіта, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки 
2.Досвід роботистаж роботи у сфері культури не менше трьох років 
3.Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги 
 Знання законодавстваКонституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про культуру», «Про бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про туризм», «Про охорону культурної спадщини», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», «Про позашкільну освіту» та інші закони України з питань організації та діяльності галузевого спрямування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції.
Знання сучасних інформаційних технологійвпевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Якісне виконання поставлених завдань1.Вміння організовувати та контролювати виконання завдань що належать до компетенції закладу культури.2. Вміння працювати з інформацією.3. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.
Командна робота та взаємодія Вміння працювати в команді.
Сприйняття змінЗдатність приймати зміни та змінюватися. 
 Особистісні компетенції 1. Відповідальність.2. Наполегливість.