Дитяча бездоглядність та безпритульність – одна з проблем сучасного суспільства

Кожного року 12 квітня світ відзначає Міжнародний день безпритульних дітей. Подію започаткували у 2011 році.

Міжнародний день безпритульних дітей має за мету звернення уваги людства до проблеми ігнорування прав дитини, підвищення обізнаності щодо експлуатації дитячої праці, забезпечення доступу до різних послуг та надання можливостей розвитку безпритульним дітям.

Бездоглядними, безпритульними називають дітей, які були покинутими батьками або самі залишили сім’ю чи дитячі заклади, в яких перебували і не мають певного місцяпроживання.

Явище дитячої бездоглядності і безпритульності є складним і неоднозначним, адже ці діти є жертвами не лише власних родин, але й байдужості оточуючих та суспільства.

Основними причинами виникнення такого явища, як дитячабездоглядність та безпритульність, є безробіття батьків, зростання цін на продукти першої необхідності, погіршення матеріального благополуччя значної частини населення, втрата “поняття” про сім’ю як про соціальний інститут, зниження відповідальності батьків за виховання дітей, збільшення незайнятих дітей та підлітків, недостатність роботи з організації дозвіллядітей за місцем проживання, загострення конфліктів між батьками та дітьми.

Зрозуміти специфікусучасного феномена дитячоїбездоглядності і безпритульності в Україні дозволить аналізсоціального портрета дітей, якібільшістьсвого часу проводять на вулицічиживуть там: віковий склад, особливостісімейногооточення, звичок та способу життя, міжособистіснихстосунківтощо.

Бездоглядні та безпритульнідіти в Україні – цепереважно особи до 14 років. «Самостійно» дітийдуть з дому, починаючи з 6-7 років. Середбезпритульнихдітейкількістьхлопцівбільша, ніждівчат.

З метою подоланняосновних причин дитячоїбездоглядностінеобхідноще на раннійстадіївиявлятисім’ї, якінеспроможнівиконувативиховніфункції, вживатизаходів для запобіганнясоціальномусирітству, створюватиналежніумови для всебічногорозвитку та вихованнядітей, поширюватиформисімейноговиховання, влаштуваннядітей–сиріт, дітей, позбавленихбатьківськогопіклування у дитячібудинкисімейного типу та прийомнісім’ї, забезпечитипідготовку та перепідготовкубатьків – вихователів та прийомнихбатьків, фахівцівзакладівсоціальногозахистудітей, збільшуватиобсягифінансуваннязаходівщодоподоланнядитячоїбезпритульності і бездоглядності, а вирішення таких проблем покладати не лише на відповідніслужби, але й вирішуватисуспільством в цілому.

Розпадшлюбу – причина безпритульності і бездоглядності.
Однією з основних причин дитячого лиха є розлучення, батьків. Коли розпадаєтьсясім’я, «квітижиття» опиняються в зоніризику.

Народженнядитини, їївиховання – моментинадзвичайноважливі та відповідальні. Без батьківськоїауридитинавжезовсімінша. Сутністьйоговиховання – не в розмові про нього, а в організаціїособистогожиття батьків. Майбутнєдитинизакладається у нормальній, повноціннійсім’ї. Неповноціннасім’я не можевидатиякісний продукт.

Вихіддитиниізсім’їтрапляєтьсязазвичай через педагогічнунекомпетентністьбатьків. Найчастішевтечі з дому здійснюютьпідлітки в 10-13 років.

Основнимипобудниками до втечі є:

– приналежність до соціальнонеблагополучноїсім’ї;

– сором за батьків (наприклад, алкоголіків, негідно себе ведуть з оточуючими людьми тощо);

– байдужістьбатьків до труднощівїхніхдітей у школі;

– конфліктиміжоднокласниками та вчителями.

Походи підлітків з дому можутьвідбуватисяпідвпливомдрузів. У подібнихвипадкахслід не тількиприпинятитакийспосібжиттяпідлітка, але і зробити для ньогопривабливимперебування в родині, учнівськомуколективі, громадськості.

Підліткиможутьпокинутирідневогнище і через зайвий контроль та вторитарний стиль поведінкибатьків. До цьогододається тяга до подорожей. Часом втеча з дому здійснюютьдіти з підвищеноюактивністюповедінки. Цепов’язано з тим, щоїх велика живість і невгамовністьвикликаютьнегативніреакції з боку дорослих і часто ведуть до конфлікту.

Відділом служби у справах дітейМатвіївської сільської радизабезпеченореалізаціюдержавноїполітики з питаньсоціальногозахистудітей, здійснюються заходи щодозапобіганнядитячійбездоглядності, безпритульності та вчиненнюдітьмиправопорушень.

ШановніжителіМатвіївської сільської ради! Не будьте байдужими до бездогляднихдітей, яких Ви зустрічатимете на вулиці, адже чужих дітей не буває!

Просимо Вас, у разівиявлення Вами безпритульнихдітей, зателефонувати за наступними номерами:

     – РВ УМВС – 102;

     – Служба у справах дітей  -94-3-48;

     – Центр надання соціальних послуг – 94-3-48.

Пам’ятайте, щокількахвилинвитраченого Вами часу, можеврятуватидитячежиття!